Πιστοποιήσεις
Τα Κοτόπουλα μας φέρουν την σήμανση "Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές"

η διατροφή των πουλερικών βασίζεται στο καλαμπόκι (65%)
Έλεγχος ποιότητας & υγιεινής

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας διενεργεί συνεχείς και επισταμένους ελέγχους σε όλα τα στάδια: εισερχομένων υλών & υλικών συσκευασίας, παραγωγικής διαδικασίας, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας ελέγχει απαρέγκλιτα κάθε εισερχόμενο φορτίο κατά την παραλαβή του στις εγκαταστάσεις της.

Όλα τα υλικά συσκευασίας προέρχονται από εγκεκριμένους προμηθευτές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι τήρησης προδιαγραφών σε κάθε παραγόμενη παρτίδα ενδιάμεσου και τελικού προϊόντος.

Το Τμήμα Αυτοελέγχου της εταιρείας καθημερινά εκτελεί ελέγχους υγιεινής του εξωτερικού, περιβάλλοντος χώρου, των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα, της ατομικής υγιεινής και περιβολής του απασχολούμενου προσωπικού.

Συστηματικά εκτελούνται έλεγχοι ποιότητας νερού σε δείγματα από τη γεώτρηση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για μικροβιολογικά κριτήρια και για φυσικοχημικές αναλύσεις.

Διασφάλιση Ποιότητας

Η διασφάλιση ποιότητας αποτελεί για την LAMDA Quality Foods πρωταρχική, στρατηγική επιλογή. Είναι δεδομένο ότι μόνο η ορθή εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας εξασφαλίζει την απαιτούμενη σταθερότητα στην ποιότητα των τελικών προϊόντων, την αξιοπιστία και τη διαρκή ανάπτυξη της εταιρείας.

Αυστηρές προδιαγραφές

Όλες οι πρώτες και βοηθητικές ύλες καθώς και τα υλικά συσκευασίας, που χρησιμοποιεί η LAMDA Quality Foods, πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές των σύγχρονων, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.

Ιχνηλασιμότητα

Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου και ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Παρακολουθούνται πλήρως τα προϊόντα καθώς αυτά μετασχηματίζονται στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας ή διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα.Όλα τα εργοστάσια μας έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το
FSSC 22000 Πρότυπο ασφάλειας τροφίμων !
Τι είναι το FSSC 22000
Το FSSC 22000 αποτελεί συνδυασμό των απαιτήσεων του ISO 22000:2005 και του ISO/TS22002-1 (=Prerequisite Programs on Food Safety for Food Manufacturers), το οποίο  αντικατέστησε το PAS 220:2008, χωρίς όμως να υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές.

Είναι το πρώτο πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων εστιασμένο στη βιομηχανία παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων.

Χωρίζεται σε τέσσερα βασικά μέρη :
Aπαιτήσεις του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων και οδηγίες σχετικά με την υποβολή αίτησης για πιστοποίηση

Aπαιτήσεις σχετικά με την παροχή πιστοποίησης συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού για τους Φορείς Πιστοποίησης και της Επιτροπής Εναρμόνισης.

Aπαιτήσεις σχετικά με την παροχή διαπίστευσης συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού για τους Φορείς Διαπίστευσης.

Κανονισμοί σχετικά με το συμβούλιο των ενδιαφερομένων μερών.