Πολιτική απορρήτου


Η εταιρία μας νοιάζεται εμπράκτως για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, καταναλωτών και προμηθευτών της. Για το λόγο αυτό έχει συμμορφωθεί πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 - εφεξής κανονισμός «GDPR» για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου στόχο έχει την παροχή πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την Εταιρία μας μέσω του ιστότοπου αυτού και συνιστά ενημερωτική ειδοποίηση προς τα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού GDPR. Θα θέλαμε λοιπόν να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας προκειμένου να ενημερωθείτε για την πολιτική μας στο ζήτημα αυτό.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρία LAMDA QUALITY FOODS με έδρα την Άρτα, Κ.Κατέρου 15 & Καραολή, 47132.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων («ΥΠΔ») στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@lamdaqualityfoods.gr

Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζόμαστε τα συνήθη προσωπικά δεδομένα που μπορεί να παρέχετε κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στον Ιστότοπο όπως δεδομένα του προγράμματος περιήγησης / χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών (π.χ. εγγραφή σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης, διαγωνισμούς και άλλες ενέργειες προώθησης που ενδέχεται να υπάρχουν στον Ιστότοπο, αιτήματα παροχής πληροφοριών και αναφορές που υποβάλλονται επίσης μέσω εντύπων επικοινωνίας, κ.λπ.), καθώς και δεδομένα που συλλέγονται από cookies. Τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος ανήκουν στις κατηγορίες: (α) Απαραίτητα Cookies και (β) Cookies Λειτουργικότητας. Αμφότερα κρίνονται απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου.


Τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Με τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρία επεξεργάζεται τα συνήθη προσωπικά δεδομένα των χρηστών για την εξασφάλιση λειτουργίας των διαθέσιμων υπηρεσιών και τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη γενικότερη εμπορική της δραστηριότητα. Η Εταιρεία μας διαχειρίζεται την εγγραφή σας και την υποβολή αιτημάτων  / αναφορών σε οποιεσδήποτε περιοχές και πρωτοβουλίες περιορισμένης πρόσβασης (π.χ. διαγωνισμοί) που ενδέχεται να υπάρχουν στον Ιστότοπο (άρθρο 6.1.α του Κανονισμού GDPR). Η Εταιρία ενδέχεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών στα πλαίσια της εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν είτε από την εγχώρια Νομοθεσία είτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ) του Κανονισμού GDPR).

Είναι επίσης πιθανό κατόπιν προαιρετικής συγκατάθεσής σας, τα προσωπικά σας δεδομένα να χρησιμοποιηθούν σε διαφημιστικές δραστηριότητες (μάρκετινγκ), δηλαδή στο πλαίσιο αποστολής διαφημιστικού υλικού ή/και εμπορικών επικοινωνιών που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρίας LAMDA QUALITY FOODS στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν ήδη υποβληθεί προς επεξεργασία (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού GDPR).

Διευκρινίζεται ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί σε αρχεία είναι κατάλληλα για την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητα.

Επεξεργασία δεδομένων περιήγησης

Με την απλή επίσκεψη στον Ιστότοπο η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης (διεύθυνση IP). Η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει τόσο τα δεδομένα περιήγησης όσο και άλλα δεδομένα (π.χ. πλήθος επισκέψεων) αποκλειστικά και μόνον για στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη μορφή. Η συλλογή αυτών των δεδομένων δεν δύναται να επιφέρει την ταυτοποίηση των χρηστών. Τα δεδομένα περιήγησης συνήθως διαγράφονται μετά από την επεξεργασία τους σε ανώνυμη μορφή, ενδέχεται ωστόσο να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τον εντοπισμό αξιόποινων πράξεων και την ταυτοποίηση των δραστών. Με την επιφύλαξη αυτής της δυνατότητας και των διατάξεων της Πολιτικής για τα Cookies, τα δεδομένα περιήγησης αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων

Σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό (άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα με τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Τα θεμελιώδη κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης εδράζονται στη συμμόρφωση με τις τασσόμενες από το Νόμο προθεσμίες, την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

Πολιτική ασφάλειας

Η Εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρήστη για την αποφυγή απώλειας  / υποκλοπής δεδομένων, παράνομης ή παράτυπης χρήσης δεδομένων (άρθρα 25-32 του Κανονισμού GDPR). Για την εκπλήρωση του πολύ σημαντικού αυτού σκοπού η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί αυξημένες διαδικασίες ασφαλείας καθώς και κατάλληλο λογισμικό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας μας (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, υπεύθυνοι προώθησης προϊόντων. Πρόσβαση ενδέχεται να εκχωρηθεί και σε εξωτερικούς συνεργάτες εφόσον η επεξεργασία κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα Δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε χώρες της Ε.Ε.: α) σε συμμόρφωση με ρητό κανόνα δικαίου, β) σε επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους, γ) σε τρίτα μέρη σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών, μεταβιβάσεων επιχειρήσεων ή άλλων έκτακτων πράξεων. Με εξαίρεση τις ανωτέρω σαφώς ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για την εταιρεία LAMDA QUALITY FOODS. Τα μέρη που λαμβάνουν τα Δεδομένα εκτελούν επεξεργασία ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων.

Διαβίβαση Δεδομένων σε χώρες, εκτός Ε.Ε. είναι δυνατή μόνον στο πλαίσιο υλοποίησης υφιστάμενης σύμβαση και αφού ληφθεί προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαιώματα χρήστη

Δικαίωμα πρόσβασης δηλαδή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ως προς το εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Στην περίπτωση που επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων κ.α.

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφόσον διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε.

Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα (στη λήθη), δηλαδή μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και κατά συνέπεια μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε εμπιστευθεί.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας που σημαίνει ότι μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Έτσι μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρείας μας θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας εφόσον φυσικά δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.